top of page

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts, als dat voor uw behandeling noodzakelijk is.

Cookies op de website

Bij het bezoeken van mijn website wordt niet expliciet om toestemming gevraagd voor het gebruik van Cookies. Dit komt omdat de cookies die ik gebruik alleen dienen voor de duidelijkheid van mijn website: ze maken geen gebruik van uw gegevens.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

* ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Hierbij gaat het alleen om NAW-gegevens en verzekeringsgegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

* de factuur ontvangt u per email of u moet aangeven de factuur per post te willen ontvangen.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR

 

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

- Uw naam, adres en woonplaats

- Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

- De datum van de behandeling

- Naam zorgverzekering

- Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.

Op het intakeformulier staat altijd bovenvermelde tekst. Ik zal u in het consult altijd vragen deze verklaring te lezen en te ondertekenen.

 

 

bottom of page